Tiltak og tenester for barn og unge i kommunen

Her finn du nokre av tiltaka og tenestene som finnst for barn og unge i Høyanger kommune. For ein meir fullstendig liste, klikk sjå lista her.

SLT-koordinator

SLT-koordinatoren har ansvaret for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsførebyggande tiltak i kommunen. Koordinatoren er bindeleddet mellom kommunen og politiet, og har ansvaret for å halde oversikt over det førebyggande arbeidet i kommunen retta mot ungdom, rus og kriminalitet. SLT-koordinatoren kan kontaktast ved utfordringar i skule- og fritidsmiljø, fleire liknande saker i barneverntenesta, bekymringer for hatytringar eller ekstreme miljø, eller ved andre bekymringar eller problemstillinger.

Kontaktperson: Telefon nr.: 577 11 500 (rådhuset) e-post: kine.gunnarskog@hoyanger.kommune.no

Helsestasjon for ungdom

På Helsestasjon for ungdom møter du helsepersonell som du kan snakka med om emne som opptek deg. Tilbodet er gratis for ungdom opp til 25 år. Det vil alltid vera jordmor/helsesøster og lege tilstades, i tillegg til psykolog eller psykisk helsearbeidar. HUSK: me har teieplikt!

Døme på emne som du kan ta opp:

 • Spørsmål om kroppen
 • Hudproblem
 • Problem på skulen
 • Du kjenner deg trist og einsam
 • Parforhold
 • Seksualitet generelt
 • Homofili
 • Rus og rusmisbruk
 • Røyking
 • Graviditet
 • Menstruasjonen
 • Slanking og etevanskar
 • Psykiske vanskar
 • Vonde opplevingar, til dømes seksuelt misbruk, vald/sjukdom i familien

Helsestasjonen kan m.a. hjelpa deg med:

 • Reseptar og anna behandling for helseproblem
 • Tilvisingar til andre instansar i helsevesenet
 • Prevensjonsrettleiing og prevensjon
 • Testing med tanke på kjønnssjukdomar
 • Graviditetstest

Kontaktinfo Elisabeth Sæbø, leiande helsesjukepleiar. Tlf: 57 71 16 16/Mob: 992 19 314. e-post: elisabeth.saebo@hoyanger.kommune.no.

Opningstid Kvar onsdag mellom 14.30 og 16.30. Ungdomshelsestasjonen finn du på helsestasjonen i 3. etasje på Høyanger helsesenter. Du treng ikkje tinge time for å nytte helsestasjon for ungdom.

Barnevernet

Vi som jobber på familievernkontoret er utdannet som psykologer, pedagoger og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. Alle som jobber hos oss har taushetsplikt. Ventetid: Familievernkontoret har som mål å tilby meklingstime innen 3 uker fra bestilling. I andre saker som par- og familieterapi og foreldreveiledning har vi som målsetting at ventetiden ikke skal være mer enn fire uker. I disse sakene vil par med barn blir prioritert.

Kontaktinfo Sunnhordland Interkommunale Barnevernteneste Postboks 326 5402 Stord Telefon: 53 49 66 00

Barnevernet sin vakttelefon 97 55 21 63 Open vekedagar (måndag-fredag) 08.00-14.00

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 (gratis) Open når barnevernet sin vakttelefon er stengt, dvs. vekedagar 14.00 – 08.00 og 24 timar helger og helgedagar.

Ungdomsklubb

Høyanger Ungdomsklubb ligg på siden av Rådhuset i sentrum av Høyanger. Her er det ope fast tre dagar i veka. Klubben har biljard- og airhockeybord, to tv’ar med Playstation 3 og 4, og mykje anna moro å finne på.

I tillegg til ordinær opningtid, er det og eigne arrangement i klubben med jamne mellomrom. Døme på dette er Dark&Loud (diskotek) og Halloweenfest.

Skulehelsetenesta og helsesjukepleier

Skolehelsetenesta
• Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning – individuelt og i gruppe
• Vaksinasjon
• Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
• Miljørettede tiltak
•” Åpen dør” – være tilgjengelig for elevene
• Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper

 

Helsesjukepleiartenesta er ein del av kommunens lovbestemte helseteneste som dekker behovet for sjukepleieteneter i forbindelse med helsefremmande og forebyggande arbeid. Spesielt vektlegges opplysande, veiledande og rådgivande virksomheit innanfor nasjonale innsatsområder.

Veiledning, rådgivning og helseopplysning i forhold til innsatsområdene:
• Ungdom, samliv og seksualitet
• Livsstil og helse (Tobakk og rusmidler, ernæring, aktivitet, søvn)
• Psykisk helse
• Somatisk helse
• Ungdom med spesielle behov